Khởi nghiệp yêu thương

[Giới thiệu khởi nghiệp yêu thương]

“Khởi nghiệp yêu thương” là một phòng ban quan trọng của công ty. Phòng này có 2 nhiệm vụ:
1. Đưa ra các chương trình hoạt động giúp đỡ Cộng đồng, đặc biệt là các chương trình phát triển các trẻ em nhỏ.
2. Giúp học viên mới lấy lại “Năng lượng” trước khi chính thức được Coaching-Training.